Όροι Χρήσης

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1 Η ανώνυμη εταιρεία τηλεπικοινωνιών «WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες ΑΕΒΕ», με έδρα της στο Μαρούσι Αττικής, Λεωφ. Κηφισίας αρ. 66, τηλέφωνο 210 6158000 (εφεξής καλούμενη χάριν συντομίας ως «WIND Ελλάς»), διοργανώνει προωθητική ενέργεια με φιλανθρωπικό χαρακτήρα υπό τον τίτλο "My WIND Smile” (στο εξής το «Πρόγραμμα»). Η Χορηγός έχει δημιουργήσει για το σκοπό αυτό ένα minisite στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.mywindsmile.gr το οποίο θα φιλοξενήσει την ενέργεια. Στο minisite αυτό θα εισρέουν φωτογραφίες, τις οποίες θα επιλέγουν και θα μεταφορτώνουν οι συμμετέχοντες είτε από το αρχείο τους, είτε από το λογαριασμό τους στο Facebook.

Έτσι λοιπόν, το Πρόγραμμα θα φιλοξενηθεί στο www.mywindsmile.gr, όπου ο κάθε ενδιαφερόμενος-συμμετέχων στο Πρόγραμμα θα μπορεί να εισέλθει για να συμμετάσχει στη προσπάθεια στήριξης των φορέων κοινωνικής αλληλεγγύης «MDA Ελλάς» & «Οι Φίλοι του Παιδιού», που η εταιρία έχει δημιουργήσει γι’ αυτό το σκοπό. Στο πλαίσιο αυτό, η WIND Ελλάς θα αναλάβει την εκτέλεση και την επικοινωνιακή υποστήριξη του Προγράμματος. Έτσι, η παραπάνω εταιρεία, νομίμως εκπροσωπούμενη, θα αποκαλείται και ως «Χορηγός Εταιρεία» για το παραπάνω Πρόγραμμα, σύμφωνα με τα παρακάτω αναλυτικώς οριζόμενα.

Ο συμμετέχων με τη μεταφόρτωση της φωτογραφίας του στο minisite www.mywindsmile.gr αποδέχεται αυτόματα τους παρόντες όρους χρήσης και παραχωρεί όλα τα δικαιώματα της φωτογραφίας την οποία μεταφορτώνει στο χορηγό. Η φωτογραφία δεν διαγράφεται.

1.2 Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων, οι οποίοι έχουν κατατεθεί στην συμβολαιογράφο Αθηνών Έλλη Καλιτσουνάκη του Εμμανουήλ, Λεωφ. Αλεξάνδρας 194, Αθήνα, τηλ. 2106427006, είναι ο καθορισμός των όρων της εφαρμογής και της συμμετοχής στο Πρόγραμμα. Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των όρων του παρόντος, όπως αυτό έχει κατατεθεί στην προαναφερόμενη Συμβολαιογράφο.

1.3 Η Χορηγός Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους, κατά την απόλυτη κρίση της, να ανακαλεί, παρατείνει ή να μειώνει τη διάρκεια του Προγράμματος, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση και με μόνες τις παρακάτω αναφερόμενες διατυπώσεις. Η πραγματοποίηση όλων των ανωτέρω τροποποιήσεων θα γίνεται με σχετική νεότερη ανάρτηση των όρων του παρόντος στο minisite www.mywindsmile.gr με σχετική ευδιάκριτη επισήμανση.

1.4 Την οργάνωση και διαχείριση των διαδικτυακών εργαλείων για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα και γενικότερα το τεχνικό μέρος της παρούσας προωθητικής ενέργειας έχει αναλάβει εξ ολοκλήρου η εταιρεία με την επωνυμία «FLUID IKE», που εδρεύει στην Αθήνα, Παπαδά αρ. 68. Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής οι «Αναλυτικοί Όροι») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα.

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 2.1 Η χορηγός εταιρεία θα δώσει στη δημοσιότητα το minisite www.mywindsmile.gr, το οποίο έχει δημιουργηθεί από την χορηγό γι’ αυτό το σκοπό.

Οι επισκέπτες του minisite θα μπορούν να δουν τις φωτογραφίες όλων. Κάθε φωτογραφία που ανεβαίνει στο minisite ή/και γίνεται Φωτογραφία Προφίλ (Profile Picture) στο λογαριασμό του κάθε χρήστη στο Facebook μέσα από τα βήματα του minisite (έχει δηλαδή περάσει μέσα από το φίλτρο του minisite www.mywindsmile.gr) αντιστοιχεί σε χρηματικό ποσό, το οποίο θα αποδοθεί στο τέλος της ενέργειας από τη WIND Ελλάς στους φορείς κοινωνικής αλληλεγγύης «MDA Hellas» & «Οι Φίλοι του Παιδιού».

 Ο κάθε χρήστης μπορεί να μοιραστεί τη φωτογραφία που έχει μεταφορτώσει στο minisite www.mywindsmile.gr στα κοινωνικά δίκτυα όσες φορές επιθυμεί χωρίς περιορισμό, το ίδιο και όλοι οι φίλοι του ή οι φίλοι των φίλων του.

Διευκρινίζεται το εξής:
Ο χρήστης μεταφορτώνοντας στο minisite www.mywindsmile.gr τη φωτογραφία του δεν χρεώνεται ο ίδιος προσωπικά, αλλά η WIND Ελλάς προσφέρει εκ μέρους του προς τα 2 ιδρύματα:

MDA Ελλάς: http://mdahellas.gr
Οι Φίλοι του Παιδιού: http://filoitoupediou.gr

Με τη ενέργειά του αυτή συνεισφέρει στην καλλιέργεια θετικού κλίματος για την όλη προσπάθεια.

3. ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ – ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

 Επίσης όλοι οι επισκέπτες/χρήστες/μέλη στο Πρόγραμμα αναγνωρίζουν, δηλώνουν και αποδέχονται ρητώς και ανεπιφύλακτα ότι:

 3.1 είναι άνω των 18 ετών. Σε περίπτωση που είναι κάτω των 18 ετών, θα πρέπει ο κηδεμόνας τους να έχει συναινέσει και κατ επέκταση να έχει αποδεχθεί τη συμμετοχή τους.

 3.2 η προσωπικότητά τους δεν προσβάλλεται ούτε μειώνεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από την συμμετοχή τους στο εν λόγω Πρόγραμμα της WIND Ελλάς στην οποία θα μετέχουν με τα στοιχεία και τις λοιπές πληροφορίες όπως αυτές έχουν καταχωρηθεί από τους ίδιους στην πλατφόρμα του minisite και του facebook για την οποία τους ζητήθηκε και ασφαλώς δόθηκε η σχετική συναίνεση με την αποδοχή των παρόντων όρων.

 3.3 η συμμετοχή τους είναι σύμφωνη με το νόμο 2472/1997 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και δεν προσβάλλουν προσωπικά δεδομένα ή το δικαίωμα της προσωπικότητας οποιουδήποτε τρίτου.

 3.4 δεν προσβάλλουν οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου ή έχουν εξασφαλίσει τις απαραίτητες άδειες. Ειδικά για τις φωτογραφίες που ανεβάζουν έχουν εξασφαλίσει όλες τις απαιτούμενες άδειες που χρειάζεται. Η WIND Ελλάς δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των φωτογραφιών που ο χρήστης ανεβάζει και το περιεχόμενο αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του χρήστη που συμμετέχει στο διαγωνισμό.

 3.5 ρητώς συναινούν στο να χρησιμοποιήσει η FLUID IKE τα προσωπικά τους δεδομένα που προκύπτουν από τη σύνδεση στο facebook (connect) με σκοπό να αναρτηθούν δημοσίως στα πλαίσια του Προγράμματος.

 3.6 παρέχουν τη συγκατάθεση και εξουσιοδότηση τους στις ως άνω εταιρίες για την προβολή του Προγράμματος και των αποτελεσμάτων του μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου και του διαδικτύου (internet) καθ’ όλη τη διάρκεια αυτού. Οι ως άνω εταιρίες επιφυλάσσουν για τον εαυτό τους το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν και να δημοσιεύσουν οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την διεξαγωγή του Προγράμματος.

3.7 με την αποδοχή των όρων χρήσης δεσμεύονται από τους παρόντες όρους χρήσης και τους νόμους του ελληνικού κράτους.

3.8 παραιτούνται από κάθε δικαστική ή εξώδικη ενέργεια κατά του διαδικτυακού τόπου, των διαχειριστών και της Χορηγού του Προγράμματος σε περίπτωση που οι τελευταίοι κρίνουν ότι κάποιο μέλος/χρήστης πρέπει να διαγραφεί από το πρόγραμμα για τους λόγους που αναφέρονται στους παρόντες όρους χρήσης ή να αποκλειστεί από τη χρήση της ιστοσελίδας.

3.9 δεν θα αναρτήσουν ή δημοσιεύσουν περιεχόμενο, που είναι αντίθετο με το Νόμο, τα ήθη, είναι δυσφημιστικό ή αντιτίθεται στις Συνταγματικές έννοιες της προστασίας της ζωής, της τιμής, της περιουσίας, της αξίας του ανθρώπου ή παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα άλλων, ή συγκροτεί την υποκειμενική ή αντικειμενική υπόσταση οιουδήποτε εγκλήματος ή χαρακτηρίζεται από ρατσιστική διάθεση

 3.10 δεν θα αναρτήσουν ή δημοσιεύσουν περιεχόμενο με πορνογραφικό υλικό, περιεχόμενο που προσβάλλει το Δημοκρατικό Πολίτευμα, το δικαίωμα ανεξιθρησκίας, την προστασία των μειονοτικών ομάδων, προωθεί το ρατσισμό και τη ξενοφοβία ή προσβάλλει τα ατομικά πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα των Ελλήνων πολιτών

3.11 παρέχουν με τη συμμετοχή τους τη συγκατάθεσή τους ρητά και ανεπιφύλακτα προς τη χορηγό να χρησιμοποιήσει τις φωτογραφίες, τις οποίες έχουν μεταφορτώσει στο minisite www.mywindsmile.gr για ειδησεογραφικούς και προωθητικούς σκοπούς δημόσια στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο ή την προβολή τους σε ειδικό βίντεο χωρίς να προσβάλλονται δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, τα οποία και εκχωρούν με τη συμμετοχή τους στην χορηγό.

3.12 συναινούν εκ των προτέρων ότι από τη στιγμή που ανέβει η φωτογραφία τους στο minisite, αυτή δε θα μπορεί να διαγραφεί για ευνόητους λόγους.

3.13 σε περίπτωση παραβίασης των όρων του παρόντος κειμένου αναγνωρίζουν ως έγκυρη την διαγραφή της φωτογραφίας από τον ιστότοπο, ειδικά όταν παραβιάζονται τα υπό 3.9,

3.14 άρθρα του παρόντος και παραιτούνται από κάθε εξώδικη ή δικαστική ενεργεία εναντίον του χορηγού.

3.15 εκχωρούν τα δικαιώματά τους στο περιεχόμενο της φωτογραφίας στο χορηγό από την χρονολογία της μεταφόρτωσης στο minisite και απεκδύονται κάθε δικαιώματος επ’ αυτού.

3.16 είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι οι ίδιοι για την φωτογραφία που μεταφορτώνουν στο minisite www.mywindsmile.gr και για την φωτογραφία που επιλέγουν σαν Φωτογραφία Προφίλ (Profile Picture) στο λογαριασμό τους στο Facebook μέσα από τα βήματα του minisite (προαιρετικά). Η WIND Ελλάς και η FLUID IKE δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των φωτογραφιών που ο χρήστης ανεβάζει και το περιεχόμενο αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του χρήστη που συμμετέχει στο minisite www.mywindsmile.gr.

4. Διάρκεια Προγράμματος

4.1 Το Πρόγραμμα θα ξεκινήσει την 30/10/2015 (ώρα 10:00 π.μ.) και θα ολοκληρωθεί στις 9/11/2015 (ώρα 10:00 π.μ.), όπως ορίζεται.

 4.2 Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές του Προγράμματος (περιλαμβανομένων των όποιων μηχανογραφικών υποσυστημάτων – Διαδικτυακών Εργαλείων που θέτει στη διάθεση της Χορηγού η FLUID IKE) αποτελούν το επίσημο όργανο χρονομέτρησης, βάσει του οποίου ορίζεται ο Χρόνος Έναρξης, ο Χρόνος Λήξης του Προγράμματος, καθώς και ο χρόνος ενεργής αποστολής της συμμετοχής ή εμφανούς λήψης οποιουδήποτε σημείου υποστήριξης των χρηστών στο Πρόγραμμα.

 4.3 Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά την πάροδο της ημερομηνίας λήξης του ως άνω Προγράμματος, καμία συμμετοχή δε θα γίνεται δεκτή και δε θα δεσμεύει την Χορηγό ως προς το εμπρόθεσμο της συμμετοχής.

 4.4 Η Χορηγός διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει το Πρόγραμμα οποτεδήποτε αυτή κρίνει και για οποιονδήποτε λόγο, ακόμη και επουσιώδη, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση με σχετική νεότερη ανάρτηση των όρων του παρόντος στο minisite www.mywindsmile.gr. Στη περίπτωση αυτή δεν θα γεννάται θέμα έγερσης από κανένα από τους συμμετέχοντες αξιώσεων αποζημίωσης για οποιονδήποτε τέτοιο λόγο.

 5. ΕΥΘΥΝΗ – ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΤΩΝ

 5.1 Με επιφύλαξη άλλων ειδικώς οριζομένων, οι χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο που υποβάλουν ή διανέμουν μέσω του δικτυακού τόπου καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Σε καμία περίπτωση η Χορηγός ή οι συνεργάτες της, οι εργαζόμενοι τους, οι διευθυντές, οι μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους δε μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για ζημίες ή απώλειες οποιουδήποτε είδους (π.χ άμεση έμμεση, τυχαία, παρεπόμενη, αστική ή ποινική) που προκύπτουν από ενέργειες των χρηστών του δικτυακού τόπου. Οιαδήποτε ζημία προκληθεί στο δικτυακό τόπο ή στο Διαδίκτυο γενικότερα απορρέουσα από την κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών από τον χρήστη / επισκέπτη ανάγεται στη σφαίρα της αποκλειστικής του ευθύνης.

 5.2 Για οποιαδήποτε ζημιά (θετική ή αποθετική) ή ηθική βλάβη προκληθεί δια της υπό του παρόντος ιστοσελίδας, από την ανάρτηση, δημοσίευση ή κοινοποίηση οιουδήποτε περιεχομένου, υπεύθυνος για την αποκατάστασή της είναι αποκλειστικά ο επισκέπτης/χρήστης/μέλος από την συμμετοχή του οποίου προκλήθηκε η ζημία ή η ηθική βλάβη.

 5.3 Ο επισκέπτης - χρήστης-μέλος των ιστοσελίδων και των εφαρμογών, εκτός της αποκλειστικής του ευθύνης για την ανάρτηση και δημοσίευση από αυτόν τον ίδιο οιουδήποτε θέματος, αναλαμβάνει την υποχρέωση, σε τυχόν νομική διένεξη, να αποκαταστήσει οποιαδήποτε σχετική ζημιά της Χορηγού, ή οιουδήποτε τρίτου, και πιο συγκεκριμένα σε περίπτωση ζημιάς τρίτου και έναρξης νομικής διαδικασίας ενώπιον των Δικαστηρίων, υποχρεούται να ασκήσει παρέμβαση υπέρ της Χορηγού, και στη συνέχεια να καταβάλει ενδεχομένως οποιοδήποτε ποσό, επιδικαστεί εκ του λόγου αυτού υπέρ τρίτου, και σε βάρος της Χορηγού. Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης-μέλος του δικτυακού τόπου αποδέχεται ως νόμιμο και δίκαιο το δικαίωμα της Χορηγού, να διακόπτει την χρήση του Προγράμματος αν ο χρήστης-μέλος παραβιάζει τους παραπάνω ενδεικτικά καταγεγραμμένους όρους.

 5.4 Αν παρά τον όγκο των στοιχείων, πληροφοριών, περιεχομένων κλπ., η Χορηγός πληροφορηθεί με οποιονδήποτε τρόπο την ύπαρξη περιεχομένου που προσβάλλει την προσωπικότητα, την τιμή ή την υπόληψη οιουδήποτε τρίτου, έχει ρατσιστικό ή ξενοφοβικό περιεχόμενο ή προσβάλλει το δημοκρατικό πολίτευμα κλπ και κατά την κρίση της επιφέρει ηθική βλάβη και περιουσιακή ζημία σε τρίτον, εγείρει νομική ευθύνη ή παραβιάζει με οποιονδήποτε τρόπο το νόμο, δικαιούται χωρίς προειδοποίηση:

 α) να διαγράψει άμεσα το συγκεκριμένο περιεχόμενο.
β) να αποβάλει από τη διαδικασία τον χρήστη, χωρίς καμία προηγούμενη ενημέρωσή του.
γ) να λάβει οποιοδήποτε κατά τη κρίση της νόμιμο μέτρο, για την άρση της συγκεκριμένης προσβολής και την παράλειψή της στο μέλλον , και την αποτροπή της πρόκλησης οιασδήποτε ζημιάς σε τρίτους.
δ) να διεκδικήσει αποζημίωση για τη ζημία που έχει υποστεί.
Ενδεικτικά από το Πρόγραμμα αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις:
(α) όσοι δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και ο κηδεμόνας τους δεν έχει συναινέσει και κατ επέκταση δεν έχει αποδεχθεί τη συμμετοχή τους.
(β) όσοι ρητά δεν έχουν συμφωνήσει με τους παρόντες όρους.
(γ) όσοι χρησιμοποιήσουν υλικό διαδικτυακά τρίτων προσώπων χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεσή τους ή χρησιμοποιήσουν φωτογραφία με άσεμνο περιεχόμενο ή περιεχόμενο με πολιτικές, θρησκευτικές , φυλετικές προεκτάσεις ή άλλου είδους περιεχόμενο που προσβάλλει τα χρηστά ήθη, πρόσωπα και θεσμούς.
(δ) όσοι αναρτήσουν ή δημοσιεύσουν περιεχόμενο, που είναι αντίθετο με το Νόμο, τα ήθη, είναι δυσφημιστικό ή αντιτίθεται στις Συνταγματικές έννοιες της προστασίας της ζωής, της τιμής, της περιουσίας, της αξίας του ανθρώπου ή παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα άλλων, ή συγκροτεί την υποκειμενική ή αντικειμενική υπόσταση οιουδήποτε εγκλήματος ή χαρακτηρίζεται από ρατσιστική διάθεση.
(ε) όσοι αναρτήσουν ή δημοσιεύσουν περιεχόμενο με πορνογραφικό υλικό, περιεχόμενο που προσβάλλει το Δημοκρατικό Πολίτευμα, το δικαίωμα ανεξιθρησκίας, την προστασία των μειονοτικών ομάδων, προωθεί το ρατσισμό και τη ξενοφοβία ή προσβάλλει τα ατομικά πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα των Ελλήνων πολιτών.
(στ) όσοι έχουν λιγότερους από 15 φίλους στο facebοok.
(ζ) όσοι έχουν ανακαλέσει τη συναίνεσή τους για την συμμετοχή τους στο συγκεκριμένο πρόγραμμα με οποιονδήποτε τρόπο.

5.5 Η FLUID IKE, με την ιδιότητά της ως Τεχνική Ανάδοχος και υπεύθυνη διαχείρισης των συναφών με το Πρόγραμμα ιστοσελίδων και εφαρμογών διατηρεί το δικαίωμα (αλλά δεν υποχρεούται) να αποκλείσει από το Πρόγραμμα, σε οποιοδήποτε στάδιο διεξαγωγής του, χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση κανενός, πρόσωπα που, κατά την άποψη της είναι πιθανό να έχουν χρησιμοποιήσει (ή να έχουν αποπειραθεί να χρησιμοποιήσουν) αθέμιτα μέσα αναφορικά με τη συμμετοχή τους ή παραβούν κάποιον από τους όρους του παρόντος.

5.6 Ως αθέμιτα μέσα νοούνται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η χρήση συσκευών, διατάξεων, ηλεκτρονικών υπολογιστών ή/και λογισμικού προς διευκόλυνση αυτοματοποιημένων ή πολλαπλών συμμετοχών χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, υποκλοπή και χρήση εικόνων άλλων προσώπων χωρίς τη συναίνεσή τους, παραποίηση και επεξεργασία φωτογραφιών άλλων προσώπων χωρίς την συναίνεση των απεικονιζόμενων και ούτω καθεξής.

6. ΑΛΛΑΓΗ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

6.1 Η Χορηγός διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες όρους οποτεδήποτε αυτή κρίνει σκόπιμο, ενημερώνοντας για τις τροποποιήσεις και αλλαγές τους επισκέπτες/ χρήστες/ συμμετέχοντες, μέσω της ιστοσελίδας του προγράμματος και στη θέση (link) «όροι χρήσης».

7. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ – ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ WIND ΕΛΛΑΣ και FLUID IKE

7.1 Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Χορηγός ή/και η FLUID IKE για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με την πρόοδο του Προγράμματος ή της εφαρμογής.

7.2 Επίσης η Χορηγός ή/ και η FLUID IKE ως Τεχνική Ανάδοχος και υπεύθυνη διαχείρισης των συναφών με το Πρόγραμμα ιστοσελίδων και εφαρμογών δεν θα υπέχει ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη ,σωματική ή υλική, ήθελε προκληθεί σε αυτόν σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.
Στην περίπτωση αυτή οι συμμετέχοντες/μέλη/χρήστες με την συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα αποδέχονται ανέκκλητα ότι δεν αποκτούν δικαίωμα ή απαίτηση κατά της Χορηγού ή/και της FLUID IKE, ούτε νομιμοποιούνται να ζητήσουν είτε τη συνέχιση του λήξαντος Προγράμματος, είτε οιαδήποτε αποζημίωση.
Η Χορηγός ή/και η FLUID IKE δεν ευθύνονται για το περιεχόμενο των συνδέσμων της ιστοσελίδας http://apps.facebook.com/ και ο κάθε επισκέπτης της αποδέχεται εκ των προτέρων τον αποκλεισμό της σχετικής ευθύνης από τη χρήση αυτών των συνδέσμων και των περιεχομένων τους.

7.3 Σε κάθε περίπτωση ακόμη και εν περιπτώσει αμελείας, η εφαρμογή και οι διαχειριστές της δεν ευθύνονται για:
Α) οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης από τις επιλογές και το περιεχόμενο της εφαρμογής την οποία επισκέπτεται με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος. Ο επισκέπτης αναλαμβάνει αποκλειστικά την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται από κακή χρήση των σχετικών υπηρεσιών.
Περαιτέρω, οι διαχειριστές της ιστοσελίδας δεν εγγυώνται ότι τα κείμενα και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης δεν παρέχεται η εγγύηση ότι ο ιστότοπος www.mywindsmile.gr, ή οι διακομιστές «servers» μέσω των οποίων αυτός τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών, θα παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά ή ότι οι ιστοσελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές ή τα αποτελέσματά τους είναι ορθά, πλήρη και διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή.
Β) για τυχόν ζημίες οποιουδήποτε είδους – φύσεως, σχετικά με τη διαθεσιμότητα, τη παροχή ή ανεπάρκεια παροχής υπηρεσιών ή πληροφοριών, την πρόσβαση του μέλους ή την μη ικανότητα πρόσβασης στις υπηρεσίες, ή την χρήση από αυτό και στήριξη σε πληροφορίες διαθέσιμες σε αυτές τις υπηρεσίες.
Γ) για τυχόν ζημίες οποιουδήποτε είδους – φύσεως, σχετικά με εκούσια από μέρους του χρήστη/μέλους δημοσίευση προσωπικών στοιχείων ή άλλων ευαίσθητων πληροφοριών. Σε τυχόν περιπτώσεις αυτού του είδους ο χρήστης/μέλος αποδέχεται πλήρως και αποκλειστικά την ευθύνη για τις τυχόν ενδεχόμενες συνέπειες, ακόμη και της περίπτωσης κακοπροαίρετων παρενοχλήσεων από τρίτους.
Δ) για τυχόν ζημίες οποιουδήποτε είδους – φύσεως, προερχόμενες εκ του γεγονότος ότι οι πληροφορίες στο Διαδίκτυο είναι ασφαλείς σε ορισμένο βαθμό, με ενδεχόμενο υποκλοπής ή εσφαλμένης αποστολής τους ή κατά βούληση τρίτου σε άλλη ηλεκτρονική διεύθυνση.
Ε) για το ότι ο διαδικτυακός τόπος και οι εφαρμογές του θα είναι ελεύθερα από ιούς, ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο με βλαπτικές δυνατότητες για το λειτουργικό σύστημα του προσωπικού υπολογιστή του χρήστη. Ο κάθε χρήστης/μέλος έχει την αποκλειστική ευθύνη να διασφαλίσει με τη χρήση αντιικού λογισμικού την μη προσβολή και προστασία του προσωπικού υπολογιστή του και των αρχείων του από ιούς ή καταστροφικά προγράμματα – εφαρμογές καθώς και την ενδεχόμενη καταπολέμηση κάθε ανιχνευθέντος ιού.

7.4 Σε κάθε περίπτωση η χορηγός, ή/και η FLUID IKE δεν βαρύνονται με οποιαδήποτε δαπάνη για την απαραίτητη συντήρηση, επισκευή ή επιδιόρθωση του υπολογιστή του χρήστη/ μέλους ή επισκέπτη και γενικά του συστήματός του για οποιαδήποτε βλάβη υποστεί κατόπιν επίσκεψης του στην ιστοσελίδα και χρήσης της εφαρμογής.

Οι διαχειριστές της ιστοσελίδας δεν ελέγχουν τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστοσελίδων και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω «δεσμών», υπερσυνδέσμων ή διαφημιστικών συνδέσμων. Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη / χρήση / μέλους, ο κάθε επισκέπτης οφείλει να απευθύνεται απευθείας στις αντίστοιχες ιστοσελίδες , οι οποίες και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.

7.5 Οι διαχειριστές της ιστοσελίδας σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζονται ή αποδέχονται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των διαδικτυακών τόπων και των ιστοσελίδων στα οποία παραπέμπει ή με τα οποία συνδέεται κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

8. ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

8.1 Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της χορηγού και της FLUID IKE.

8.2 Το περιεχόμενο των ιστοσελίδων, οι εικόνες, τα γραφικά, οι φωτογραφίες, τα τυχόν σχέδια, τα κείμενα και γενικά όλα τα αρχεία της ως άνω ιστοσελίδας, ανήκουν στην πνευματική ιδιοκτησία της χορηγού και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Το ίδιο και οι φωτογραφίες που μεταφορτώνονται από τους συμμετέχοντες στο minisite.

8.3 Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου της ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Χορηγού ή του εκάστοτε δικαιούχου.

8.4 Οποιοδήποτε περιεχόμενο της εφαρμογής (πχ. κείμενα, εικόνες, γραφικά κ.λ.π.) απαγορεύεται να αναπαράγεται και να αναδημοσιεύεται ολικώς ή μερικώς.

9. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

9.1 Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων, θα τα συλλέγει, θα διατηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται η FLUID IKE. Για το λόγο αυτό, έχει γίνει και σχετική γνωστοποίηση στην ΑΠΔΠΧ. Σκοπός της συλλογής, διατήρησης και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων από την FLUID IKE είναι η υποστήριξη των απαραίτητων δραστηριοτήτων στα πλαίσια και μόνο για τους σκοπούς του συγκεκριμένου Προγράμματος. Η FLUID IKE δικαιούται να διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων σε συνδεδεμένες με αυτή επιχειρήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για λόγους λειτουργικής και μηχανογραφικής εξυπηρέτησης της συναλλακτικής σχέσης με τους συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα ή για στατιστικούς λόγους. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο κάθε συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα του και ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του, βάσει του άρθρου 13 του Ν. 2472/97, κατόπιν γραπτού αιτήματος του που θα απευθύνει στην FLUID IKE (Αθήνα, Παπαδά αρ. 68).
Τα στοιχεία που διατηρούνται για περιορισμένο χρονικό διάστημα για τον χρήστη/συμμετέχοντα είναι: user id, username, profile picture και οι φωτογραφίες που μεταφορτώνονται στο minisite.

9.2 Η δήλωση του χρήστη είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμη σε αυτόν. Ο χρήστης έχει πρόσβαση στο τυποποιημένο κείμενο δήλωσης της συγκατάθεσης. Σε περίπτωση που επιθυμεί να λάβει τα συγκεκριμένα στοιχεία της δικής του δήλωσης συγκατάθεσης (ημερομηνία, ώρα, κλπ.), μπορεί να ασκήσει το, κατά το άρθρο 12 του ν. 2472/1997, δικαίωμα πρόσβασης. Η άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης μπορεί να πραγματοποιηθεί με χρήση συστήματος ανάλογου με το σύστημα μέσω του οποίου πραγματοποιήθηκε η δήλωση της συγκατάθεσης.

9.3 Η δήλωση του χρήστη μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε χωρίς αναδρομικό αποτέλεσμα. Για τον σκοπό αυτό, παρέχεται στο χρήστη ηλεκτρονική υπηρεσία ανάκλησης της συγκατάθεσής του στέλνοντας email στο info@ fluidmedia.gr, διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας τηρεί νόμιμο αρχείο ανακλήσεων δηλώσεως.

9.4 Η αποδοχή των παρόντων όρων ισοδυναμεί αυτόματα με την αποδοχή του εκάστοτε χρήστη στην εγγραφή του στο ηλεκτρονικό ενημερωτικό newsletter της Διοργανώτριας, το οποίο θα λαμβάνει ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Σε περίπτωση που ο εκάστοτε χρήστης επιθυμεί να διαγραφεί από το ηλεκτρονικό ενημερωτικό newsletter της Διοργανώτριας, μπορεί ανά πάσα στιγμή να διαγραφεί από αυτό επιλέγοντας το αντίστοιχο πεδίο στο ηλεκτρονικό ενημερωτικό newsletter.

10. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

10.1 Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, ως εκάστοτε ισχύει. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την ερμηνεία ή η την εφαρμογή του παρόντος αρμόδια καθίστανται τα Δικαστήρια της Αθήνας, Ελλάδα.

11. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

11.1 Ο επισκέπτης/χρήστης/μέλος των ιστοσελίδων και των υπηρεσιών της υπό του παρόντος minisite παραχωρεί ανεπιφύλακτα τη συγκατάθεσή του στους ανωτέρω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται σε αυτό.

11.2 O κάθε χρήστης/μέλος οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση της ιστοσελίδας ή της εφαρμογής και των υπηρεσιών της και την εγγραφή του σε αυτήν. Εάν δε συμφωνεί, τότε οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της. Ο επισκέπτης/χρήστης/μέλος οφείλει να ελέγχει το περιεχόμενο των συγκεκριμένων ιστοσελίδων για ενδεχόμενες μεταγενέστερες αλλαγές στους όρους χρήσης. Η εξακολούθηση της χρήσης της ιστοσελίδας ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη αποδοχή των όρων αυτών.

11.3 ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟΛΥΤΩΣ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ.
Η ΙΔΙΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΙΣΧΥΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΣΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΔΙΕΠΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ (LINK) ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥΣ.

11.4 Ο κάθε χρήστης ή επισκέπτης που επιχειρεί να εισέλθει ή εισέρχεται και αποκτά πρόσβαση στις πληροφορίες του προγράμματος στη σελίδα της WIND http://www.facebook.com/WindHellas χρησιμοποιώντας αυτήν την εφαρμογή ή οποιαδήποτε άλλη, η οποία λειτουργεί υπό την άδεια ή ελέγχεται από αυτή, τεκμαίρεται αμάχητα ότι συναινεί με τους ανωτέρω όρους και τις συνθήκες χρήσης που αφορούν το σύνολο του περιεχομένου, των κειμένων, των συμβόλων, των σημάτων και διακριτικών γνωρισμάτων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών, των αρχείων και των περιεχομένων αυτών, που περιλαμβάνονται σ’ αυτήν και αποδέχεται την αποποίηση ευθύνης του διαχειριστή αυτής της ιστοσελίδας, όπως αυτή ισχύει νόμιμα σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.

11.5 ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΤΕΚΜΑΙΡΕΤΑΙ ΟΤΙ ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΟΡΟΥΣ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΝΕΙ ΣΕ Ο,ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ.